Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 30.03.2021

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. marca 2021 o 17:00 hod. s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2020
  4. Úprava rozpočtových opatrení
  5. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
  6. Žiadosť o prerokovanie zmeny územného plánu na priemyselnú zónu pri parcele C317/54
  7. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie pre obec
  8. Rôzne
  9. Záver