Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období – jar 2021

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky upozorňuje občanov na zvýšené riziko vzniku požiarov v jarnom období. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú dôsledkom porušenia zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú nielen seba a okolie ale aj prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom a preto Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky vyzýva občanov na rešpektovanie zákona o ochrane pred požiarmi:

  • nevypaľujte suché trávnaté porasty
  • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť
  • nefajčite v lesoch
  • na kladenie ohňa v prírode využívajte len ohniská na to určené
  • pri odchode ohniská dôkladne uhaste

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky upozorňuje, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €!

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky sa zároveň obracia najmä na rodičov maloletých detí, aby venovali zvýšenú pozornosť pri ich výchove. Podľa dostupnej štatistiky požiarovosti deti najčastejšie spôsobujú požiara v bytoch, poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. Venujte pozornosť najmä prevencii:

  • nedovolenej manipulácie detí s plynovými a elektrickými spotrebičmi, ako i horľavými kvapalinami,
  • hre detí so zápalkami v bytoch, hospodárskych budovách a lesoch, pri fajčení a hre so sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek,
  • zvýšenú pozornosť venujte uskladneniu zápaliek a nežiadajte od maloletých detí ich samotný nákup. Váš dozor musí byť primeraný veku dieťaťa,
  • maloleté deti nikdy nenechávajte bez dozoru dospelej osoby.