Oznámenie o výrube/orezoch pri NN vedeniach

Západoslovenská distribučná, a.s., ktorá je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. držiteľom povolenia na distribúciu elektriny a ktorá je podľa §11 ods. 1 písm. b) zákona o energetike oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení poveruje spoločnosť Zelená Dolina, s.r.o., Š. Moyzesa 1, 03401 Ružomberok, IČO:48221074 vykonávaním všetkých práv a povinností držiteľa povolenia spojených s orezmi a výrubmi stromov, kríkov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení držiteľa povolenia v súlade so zákonom o energetike a v súlade s Rámcovou Dohodou č. 339 zo dňa 31.07.2020 pre NN vedenia v regióne Západ.

Termín začatia prác je naplánovaný podľa potreby Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Oznámenie o výrube/orezoch stromov a drevín v blízkosti NN vedení – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška/oznámenie o vstupe – Zelená dolina s.r.o. (.pdf)