Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 21. apríl 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 21.04.2020 o 08:00 hod do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje:

  • vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám sa podľa §14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom zakazuje najmä:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • vyvolávať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Nebezpečenstvo vzniku požiaru 21. apríl 2020 – úplné znenie (.pdf)