Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 17.04.2020

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17. apríla 2020 o 14:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj pozemkov odčlenených z parc. č. 73/1 geometrickým plánom podľa zverejneného zámeru obce na odpredaj pozemkov zo dňa 24. 02. 2020
  4. Rozpočtové opatrenia za 1. štvrťrok 2020 – predkladá ekonómka obce
  5. Rôzne
  6. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 17.04.2020 (.pdf)