Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období

Obec Šalgočka zverejňuje pokyny a odporúčania hasičského zboru počas jarného obdobia:

Vzhľadom k častému výskytu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy hasiči dôrazne upozorňujú všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na prísny zákaz:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov občan ako fyzická osoba nesmie:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Jarné upratovanie – odporúčania a rady – úplné znenie (.pdf)
Požiare – leták (.pdf)