Zámer obce na predaj pozemkov

Obec Šalgočka v zmysle zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer obce odpredaja nasledovných pozemkov, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom z parcely registra „CKN“ 73/1, 73/2  evidovanej na LV400 v katastrálnom území Šalgočka :

  • Parcelné číslo 73/7 zastavaná polocha 57 m² , register „CKN“
  • Parcelné číslo 73/6 zastavaná polocha 69 m² , register „CKN“
  • Parcelné číslo 73/5 zastavaná polocha 80 m² , register „CKN“
  • Parcelné číslo 73/4 zastavaná polocha 79 m² , register „CKN“
  • Parcelné číslo 73/3 zastavaná polocha 73 m² , register „CKN“

Umiestnenie pozemkov v zastavanom území obce Šalgočka. Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce bol predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva v Šalgočke na zasadnutí dňa 24. 02. 2020, uznesením č. 65/ 6 /2020, bod č. 8.

Zámer odpredaja obecných pozemkov (.pdf)