Pokyny hasičov pri predchádzaní vzniku požiaru

Hasiči vám ponúkajú niekoľko úprimných rád, aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiarov, najmä:

  • nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní a skladaní obilia a nemanipulujte pri tom s otvoreným ohňom,
  • nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov obilia či slamy a prísne zakročte pri zistení zapaľovačov – zápaliek u detí,
  • dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, stohovania alebo skladovania vždy potrebnou zásobou vody a inými vecnými prostriedkami na uhasenie vzniknutého požiaru,
  • dbajte na údržbu žatevnej techniky, ako aj techniky pri spracúvaní a skladovaní úrody v súlade s pokynmi výrobcu,
  • dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania najmä skladovaného sena, aby vplyvom biologickej teploty nedošlo k jeho samovznieteniu. Ak zistíte takýto stav, treba seno ihneď rozhádzať a na voľnom priestranstve dosušiť.

Ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť. Ak to nie je vo vašich silách, okamžite privolajte hasičskú jednotu na t. č. 150 alebo integrovaný systém na t. č. 112.

Usilujte sa pri týchto prácach poznať nebezpečenstvo požiaru a odstraňovať v zárodku jeho príčiny.

V prípade, že by ste zistili akékoľvek problémy so zabezpečením ochrany úrody pred požiarmi, obracajte sa so žiadosťou o poskytnutie pomoci na obecné úrady a hasičov.