Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 14.03.2018

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2019 o 18:30 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa kontrolórky obce – kontrolná činnosť za rok 2018
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2018
  5. Investičné zámery obce na rok 2019
  6. Informácia o výške poplatku za uloženie odpadu na rok 2019 – novela zákona
  7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – predzáhradky Miroslav Kohýl
  8. Žiadosť o príspevky ZŠ s MŠ Zemianske Sady, Centrum voľného času Sereď, žiadosť o dotáciu TJ Poľnohospodár Šalgočka
  9. Rôzne
  10. Záver