Výzva na okliesnenie stromov v blízkosti elektrických vedení

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. §11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správa Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zák. č. 251/2012 Z.z. v plnom znení.

Orezy listnatých drevín možno realizovať vo vegetačnom období od 1.4. do 30.9. Výrub drevín je možné vykonávať mimo vegetačného obdobia*.

Využitie drevenej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnuté vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na Západoslovenská distribučná, a.s., tel. č. 031/770 464 – Ľuboš Cisár.

*Mimovegetačné obdobie určuje príslušný Obvodný úrad na základe ustanovení zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.