Nahlásenie zmien v miestnych daniach

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, ktorým nastali zmeny k 01.01.2019:

  • v daniach z nehnuteľnosti ( daň z pozemkov, daň zo stavby, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome),  
  • v dani za psa,

aby tieto zmeny nahlásili  písomne na obecnom úrade do 31.01.2019 počas úradných hodín. Pokiaľ zmeny nebudú nahlásené do tohto termínu, obec nebude prihliadať na dodatočné podanie zmien.