Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 07.11.2018

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07. novembra 2018 o 18:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a správa kontrolórky obce k návrhu rozpočtu.
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 01/2018 o Zmene a doplnkov č. 2/2018 územného plánu.
  5. Prerokovanie návrhu urbanistickej štúdie individuálnej bytovej výstavby „Pri kríži“.
  6. Rôzne
  7. Záver