Kompostéry pre ʺKOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí

“KOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení SAŽP k projektu s názvom „Kompostéry pre ʺKOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Základné informácie o projekte:

Fond Kohézny fond
Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov        
Názov projektu Kompostéry pre ʺKOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí
Kód projektu v ITMS 2014+ 310011L395
Hlavný cieľ projektu Prostredníctvom nakúpených záhradných kompostérov a vzdelávaním verejnosti v oblasti nakladania s BRKO, zabezpečiť predchádzanie vzniku BRKO, znižovanie množstva BRKO uskladneného na skládky a zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na jeho opätovné použitie a recykláciu.
Stručný opis projektu Projekt rieši dobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci v oblasti BRKO. Nakúpením 1207 ks záhradných kompostérov o objeme 1 001 l sa v obci podporí domáce a komunálne kompostovanie, pričom sa zvýši kapacita zariadení na predchádzanie vzniku BRKO o 1208,21 m3. Vzdelávaním verejnosti sa v obci vytvoria podmienky pre efektívny a spoľahlivý systém nakladania s BRKO.
Kontrahovaná výška NFP 139 080,00 Eur
Hypertextový odkaz na webové sídlo RO/SO www.op-kzp.skwww.sazp.sk

Infolist – KOMPLEX záujmové združenie obcí – plné znenie (.pdf)