Územný plán obce Šalgočka – zmeny a doplnky 2/2018

Obstarávateľ strategického dokumentu – Obec Šalgočka, zastúpená starostkou obce Helenou Mesárošovou, predložil Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa §5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 23.07.2018 oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Šalgočka – zmeny a doplnky 2/2018.“

Územný plán obce – plné znenie oznámenia (.pdf)

Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 00a Oznámenie o strategickom dokumente (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 00b ÚPN-O Šalgočka, zmena 2-2018, text návrhu (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 00c ÚPN-O Šalgočka – tabuľka ppf, návrh (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 01 UPN-O širšie vzťahy (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 02 UPN-O Šalgočka, komplexný návrh (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 03 UPN-O Šalgočka, doprava (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 04 ÚPN-O Šalgočka, vodné hospodárstvo (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 05 UPN-O Šalgočka, energetika, telekomunikácie (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 06 UPN-O Šalgočka, použitie pf (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 07 ÚPN-O Šalgočka, sch.záv.časti a VPS (.pdf)