Termíny zberu odpadu v obci Šalgočka na rok 2019

MESIAC

TKO

PLASTY

PAPIER

A

TETRAPAK

SKLO

KOVY

Január

14.01.

28.01.

 

11.01.

3. týždeň

5. týždeň

2. týždeň

4. týždeň

Február

11.02.

25.02.

08.02.

9. týždeň

7. týždeň

8. týždeň

Marec

11.03.

25.03.

08.03.

13. týždeň

11. týždeň

12. týždeň

Apríl

08.04.

23.04.

05.04.

17. týždeň

15. týždeň

18. týždeň

Máj

06.05.

20.05.

03.05.

31.05

21. týždeň

19. týždeň

22. týždeň

Jún

03.06.

17.06.

28.06.

25. týždeň

25. týždeň

26. týždeň

Júl

01.07.

15.07.

29.07.

26.07.

29. týždeň

30. týždeň

30. týždeň

August

12.08.

26.08.

23.08.

33. týždeň

33. týždeň

34. týždeň

September

09.09.

23.09.

20.09.

37. týždeň

39. týždeň

38. týždeň

Október

07.10

21.10.

18.10.

41. týždeň

43. týždeň

42. týždeň

November

04.11.

18.11.

15.11.

45. týždeň

47. týždeň

48. týždeň

December

02.12.

16.12.

30.12.

13.12.

51. týždeň

49.týždeň

51. týždeň

51. týždeň

Na textil je kontajner pri predajni COOP Jednota. Elektroodpad a prepálené oleje (jedlý a motorový olej) sa zbiera počas celého roka po nahlásení na obecný úrad. Na odpad zo záhradbioodpad slúži skládka haluzoviny a kompostoviska pod ihriskom TJ. Železný šrot možno odovzdať v zberných surovinách v Pate. Drobný stavebný odpad možno vyviesť na KOMPLEX – odpadovú spoločnosť Pusté Sady po nahlásení na Obecný úrad Šalgočka. Na veľkoobjemový odpad je možnosť si objednať veľkokapacitný kontajner od Komplex – odpadovej spoločnosti Pusté Sady po nahlásení na Obecný úrad Šalgočka.

Vývoz papiera a tetrapakov sa robí v rovnakom týždni v  mesiaci ako je uvedené v tabuľke, zmena je v mesiacoch  Január a December.

Papier

Patria sem: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

Nepatria sem: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Sklo

Patria sem: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien, sklenené črepy a pod.

Nepatria sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

Plasty 

Patria sem: Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, obalový polystyrén (nie zo zatepľovania, ten patrí do drobného stavebného odpadu), tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Nepatria sem: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

Kovy 

Patria sem: Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

Nepatria sem: Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov.

Tetrapaky

Patria sem: Škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov….

Nepatria sem: Znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálii, papier a lepenka,…