Referendum 21.01.2023 – Oznamovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Obecný úrad Šalgočka oznamuje politickým stranám a  hnutiam, že  oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda do 24. novembra 2022 do 24.00 hod.

Referendum 21.01.2023 – Oznamovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie (.pdf)

 

Referendum 21.01.2023 – Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

V súlade zo zákonom číslo  180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenúva Ľubicu Blaškovú , 920 56  Dvorníky 696 zamestnankyňu obecného úradu Šalgočka do funkcie  zapisovateľky okrskovej volebnej komisie v obci Šalgočka v referende,  ktoré sa koná 21. januára 2023.

Kontakt:
Tel. kontakt: 031/7861105, 0904 761 105
Emailová adresa: obecnyurad@salgocka.sk
Adresa: Obecný úrad Šalgočka, 925 54  Šalgočka 135

Referendum 21.01.2023 – Menovací dekrét – zapisovateľka okrskovej volebnej komisie (.pdf)

 

Referendum 21.01.2023 – Emailová adresa na žiadosť pre voľbu poštou

Obec Šalgočka oznamuje voličom, ktorý majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase konania referenda konaného dňa 21. 01. 2023 sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce, v ktorej má volič trvalý pobyt e-mailovú adresu:  obecnyurad@salgocka.sk

Žiadosť o voľbu poštou je potrebné doručiť  na e-mailovú adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Referendum 21.01.2023 – Emailová adresa na žiadosť pre voľbu poštou (.pdf)

Žiadosť o voľbu poštou (.docx)

Referendum 21.01.2023 – Utvorenie volebného okrsku

V zmysle § 8  odsek 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára obce Šalgočka 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Referendum 21.01.2023 – utvorenie volebného okrsku (.pdf)

Referendum 21.01.2023 – Informácia pre voliča

Obec Šalgočka zverejňuje informácie k referendu, ktoré sa bude konať v sobotu 21. januára 2023.

Čítať ďalej

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Trnavského samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – uverejnenie výsledkov

Miestna volebná komisia v Šalgočke podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

 • Peter Kobora, nezávislý kandidát
 • Angela Žáková, HLAS – sociálna demokracia
 • Viera Majková, nezávislá kandidátka
 • Barbora Stranovská, nezávislá kandidátka
 • Katarína Mesárošová, Ing., PhD., nezávislá kandidátka

B. Za starostu obce Šalgočka bola zvolená:

 • Helena Mesárošová, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – výsledky (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – zápisnica (.pdf)

Voľby 2022 – oznámenie o špeciálnom spôsobe hlasovania

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do o orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022.

Oprávnený volič, ktorý môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania je osoba s nariadenou izoláciou alebo karanténou v súvislosti s ochorením COVID-19 a osoba žijúca s nimi v deň konania volieb v spoločnej domácnosti.

Podanie žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania môžete podať výlučné telefonicky na číslo 0904 761 105, 031/7861105  najneskôr do piatka 28. októbra 2022 do 12:00 hodine.

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na predsedu a poslancov TTSK

Obec Šalgočka zverejňuje zoznamy kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov Trnavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávych krajov – kandidáti na predsedu TTSK (.pdf)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov – kandidáti na poslancov vo volebnom obvode č. 2 (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva

Obec Šalgočke uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1

 1. Peter Kobora, 49 rokov, skladní, nezávislý kandidát
 2. Viera Majková, 60 rokov, žena v domácnosti, nezávislá kandidátka
 3. Katarína Mesárošová, Ing., PhD., 30 rokov, materská dovolenka, nezávislá kandidátka
 4. Terézia Mihálková, Mgr., 30 rokov, učiteľka, nezávislá kandidátka
 5. Barbora Stranovská, 46 rokov, materská dovolenka, nezávislá kandidátka
 6. Katarína Šikulová, 37 rokov, predavačka, Hlas – sociálna demokracia
 7. Angela Žáková, 64 rokov, matrikárka, Hlas – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva (.pdf)