Medzinárodný deň detí 2016

Obec Zemianske Sady a Obec Šalgočka v spolupráci s okresnou radou SMER-SD organizujú oslavy Medzinárodného dňa detí – dňa 28. mája 2016 od 17:00 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Program:

 • Cyklistické preteky: kategória trojkolkári, kategória MŠ + 1. a 2. trieda ZŠ, kategória 3. a 4. trieda ZŠ
 • Rôzne súťaže a hry pre deti
 • Prekvapenie pre každé dieťa
 • Nafukovací hrad

Od 20:00 – vyhodnotenie a odovzdanie cien. O zábavu sa postará DJ Jožulec. O bohaté občerstvenie je postarané – cigánska pečienka, kebab, pečené klobásy a ryby, čapované pivo, čapovaný radler, kofola, rôzne nealko nápoje a sladkosti.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

mdd2016-1

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31. mája 2016 o 17:30 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2015, individuálna výročná správa obce Šalgočka za rok 2015
 4. Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2015
 5. Audítorská správa obce Šalgočka, overenie účtovnej závierky audítorom
 6. Návrh dodatku k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 10.03.2003
 7. Schválenie platu starostky obce
 8. Rôzne
 9. Záver

Rozlúčka s Mgr. Miroslavom Košťanym

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, že nás dňa 22. 5. 2016 navždy opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec, brat, švagor, príbuzný, sused a priateľ, právnik, redaktor, spisovateľ, Mgr. Miroslav Košťany vo veku 77 rokov po dlhej ťažkej chorobe. Posledná občianska rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok 26. 5. 2016 o 13:30 hod. v Bratislavskom krematóriu.

Smútiaca rodina ďakuje za tichú spomienku

parte-kostany-miroslav

Oznam o odpredaní nepotrebného majetku obce

Obec Šalgočka ponúka na odpredaj prebytočný majetok a to motorovú kosačku MF – 70 (Terra) rok výroby 1991 so žacou lištou s návesom.
Vyvolávacia cena je 100 €.
Zariadenie sa predáva v celku, a to motor + žacie zariadenie + prípojné zariadenie – náves.
Vo štvrtok 26. 5. 2016 o 17.00 hod. je možná obhliadka tejto kosačky pri Obecnom úrade v Šalgočke, po obhliadke je možné podať písomnú cenovú ponuku. Rozhoduje najvyššia cenová ponuka.

Pozvánka na Deň Matiek

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na slávnosť venovanú Dňu Matiek. Stretneme sa 8. mája 2016 (v nedeľu) o 16:00 v budove Základnej školy v Zemianskych Sadoch. zs-den-matiek-2016